Knihovní řád Městské knihovny v Hustopečích

V souladu s Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině Centra volného času, příspěvkové organizace města Hustopeče a podle § 4, odst. 6 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon, dále KZ) vydávám tento knihovní řád.

Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna Hustopeče (dále jen MK) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel plní knihovna další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.

Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby (dále VKIS)

 1. Knihovna poskytuje tyto VKIS:
  1. výpůjční služby
  2. meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) a reprografické služby
  3. informační služby
   • informace o fondech a katalozích knihovny
   • ústní informace bibliografické a faktografické
   • přístup na internet (viz provozní řád internetových služeb)
  4. pořádání přednášek, besed, výstav a jiných kulturních akcí
  5. pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití
  6. tisk letáků, seznamů, propagačních materiálů
  7. půjčování CD podle zvlášť stanovených podmínek (viz provozní řád půjčovny CD)
  8. kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny i reprografické služby pro širší veřejnost
 2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
 3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené ceníkem MK, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popříp. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR.)
 3. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Vnitropodniková směrnice o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.
 5. Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel registrační poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení. Čtenářská legitimace je nepřenosná, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení čtenářského průkazu.
 6. Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně knihovně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím čtenářského průkazu jinou osobou.

Čl. 4 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.
 2. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.
 3. Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 5. Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz, kartu ZTP apod.).

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení poskytované knihovnou.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, aplikace a programy nainstalované na počítačích knihovny.
 3. Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na přenosná média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD nebo DVD.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb.,tj. autorský zákon).

Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
  1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
  3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
  4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,
  5. nejnovějších čísel novin

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena (maximálně na 90 dnů), požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10 Práva a povinnosti uživatel pro půjčování mimo budovu.

(Vracení vypůjčeného dokumentu)

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj, nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení dle ceníku placených služeb a poplatků MěK Hustopeče (sankční poplatky - upomínky).
 4. Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

 1. Přístup do studovny knihovny je povolen na průkaz uživatele.
 2. Uživatelé mají možnost odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, apod. na určené místo v knihovně.
 3. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
 4. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 5. V prostorách knihovny je zakázáno konzumovat potraviny.

Čl. 12 Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 3. Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřeby uživatelů knihovny, ale i kopírovací služby pro širší veřejnost. Ceny za kopírování jsou uvedeny v ceníku kopírovacích služeb.

Čl. 13 Meziknihovní služby

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku dokumentu Meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny ČR podle §14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

Čl. 14 Internetové služby

 1. Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, přístup k internetu je poskytován bezplatně (všichni uživatelé mají 30 minut zdarma).
 2. Uživatelé mohou využít zámluvní služby na počítačovou stanici.

IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 16 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
  1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis statutárního zástupce) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  1. za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek. (viz ceník placených služeb a poplatků MěK Hustopeče).
 4. Poškození dokumentu :
  1. výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník.

Čl. 17 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tento knihovní řád je volně přístupný ve všech provozech MěK Hustopeče.
 2. Výjimky z KŘ povoluje statutární zástupce.
 3. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 4. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. dubna 2006
 5. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.


V Hustopečích dne 30. 4. 2018

Obálkami v katalogu knih přispívají:

Vydavatelství CPressKosmasKnižní webKanzelsbergerLibrexPemicKosmasVltava StoresKnihyczDobrovský knihkupectvíČeské knihy

© 2011 Nová reklama. Webová prezentace je navržena s ohledem na pravidla přístupnosti.